ODLUKU
o općim uvjetima za obavljanje posredovanja društva Aggemo d.o.o.

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom odlukom, a u skladu sa Zakonom o posredovanju u prometu nekretnina (Narodne novine 107/07) (u daljnjem tekstu: Zakonom) i drugim propisima, društvo Aggemo d.o.o. određuje opće uvjete za obavljanje posredovanja (u daljnjem tekstu: opći uvjeti poslovanja) kojima uređuje poslovni odnos između agencije za posredovanje u prometu nekretnina Aggemo d.o.o. (u daljnjem tekstu: Posrednik) i fizičke ili pravne osobe koja sa Posrednikom sklapa ugovor o posredovanju.

Opći uvjeti poslovanja su sastavni dio ugovora o posredovanju sklopljenim između posrednika i nalogodavca.

PONUDA NEKRETNINA

Članak 2.

Ponuda nekretnina temelji se na podacima koje je Posrednik zaprimio pismenim ili usmenim putem od Nalogodavca.

Posrednik u poslu posredovanja, o uvjetima i predmetu posredovanja, trećim osobama prenosi isključivo informacije zaprimljene od Nalogodavca i zadržava mogućnost, da tijekom posredovanja, neskrivljeno od strane Posrednika, dođe do greške ili promjene u opisu uvjeta i predmeta posredovanja kao što su: greške u opisu i cijeni nekretnine, promjena načina plaćanja, mogućnost da je oglašena nekretnina, bezsudjelovanja Posrednika, već prodana (ili iznajmljena) ili je vlasnik odustao od prodaje (ili najma).

Posrednik se obvezuje, po iskazanom interesu, prije prihvata ponude treće strane, zatražiti od Nalogodavca potvrdu o uvjetima i predmetu posredovanja i potvrdu dostaviti zainteresiranoj strani.

Ponude i obavijesti Posrednika u svezi s posredovanjem, Nalogodavac mora čuvati kao poslovnu tajnu i samo ih uz pismeno odobrenje Posrednika smije prenijeti trećim osobama. Ako je primatelj ponude već bio upoznat s nekretninama koje mu je Posrednik ponudio, obvezan je o tome, bez odgode, obavijestiti Posrednika.

UGOVOR O POSREDOVANJU

Članak 3.

Nalogodavac i Posrednik sklapaju Ugovor o posredovanju u pisanom obliku.

Ako je nekretnina u suvlasništvu više osoba, potreban je pisani pristanak (punomoć) svih suvlasnika ili predstavnika svih suvlasnika nekretnine u vidu prihvaćanja Ugovora o posredovanju.

OBVEZE POSREDNIKA

Članak 4.

Društvo Aggemo d.o.o., sukladno članku 21. Zakona, u obavljanju poslova posredovanja, obvezno je obavljati slijedeće radnje:

1. nastojati naći i dovesti u vezu s nalogodavcem osobu radi sklapanja posredovanoga posla

2. upoznati nalogodavca s prosječnom tržišnom cijenom slične nekretnine

3. izvršiti uvid u isprave, pribavljene i dostavljene od strane nalogodavca, kojima se dokazuje vlasništvo ili drugo stvarno pravo na predmetnoj nekretnini i upozoriti nalogodavca na:

- očite nedostatke i moguće rizike u svezi s neuređenim zemljišnoknjižnim stanjem nekretnine
- upisana stvarna prava ili druga prava trećih na nekretninu
- pravne posljedice neispunjavanja obaveza prema trećoj strani
- nedostatke građevne i uporabne dozvole sukladno posebnomu zakonu
- okolnosti obveze primjene prava prvokupa i ograničenja u pravnome prometu sukladno posebnim propisima

4. obaviti potrebne radnje radi predstavljanja (prezentacije) nekretnine na tržištu, oglasiti nekretninu na odgovarajući način te izvršiti sve druge radnje dogovorene ugovorom o posredovanju u prometu nekretninama

5. obaviti i druge radnje dogovorene ugovorom o posredovanju u prometu nekretninama, vezane uz predstavljanje (prezentaciju) nekretnine na tržištu koje prelaze uobičajenu prezentaciju, za što ima pravo na posebne, unaprijed iskazane troškove

6. omogućiti pregled nekretnina

7. posredovati u pregovorima i nastojati da dođe do sklapanja ugovora, ako se na to posebno obvezao

8. čuvati osobne podatke nalogodavca te po pisanome nalogu nalogodavca čuvati kao poslovnu tajnu podatke o nekretnini za koju posreduje ili u vezi s tom nekretninom ili s poslom za koji posreduje

9. ako je predmet sklapanja ugovora zemljište, provjeriti namjenu predmetnog zemljišta u skladu s propisima o prostornome uređenju koji se odnose na to zemljište

10. obavijestiti nalogodavca o svim okolnostima važnim za namjeravani posao koje su mu poznate ili mu moraju biti poznate

Društvo Aggemo d.o.o., ugovorenom posredničkom naknadom, obuhvaća poslove navedene u stavku 1. točke 1. do 10. ovog članka.

Smatra se da je posrednik omogućio nalogodavcu vezu s drugom osobom (fizičkom ili pravnom) o pregovaranju za sklapanje posredovanog posla, ako je omogućeno Nalogodavcu stupanje u vezu s drugom osobom s kojom je pregovarao za sklapanje pravnog posla, a naročito ako je:

- neposredno odveo ili uputio nalogodavca ili treću osobu u razgledavanje predmetne nekretnine
- organizirao susret između nalogodavca i druge ugovorne osobe radi pregovaranja za sklapanje pravnog posla
- nalogodavcu priopćio ime, broj telefona, telefaksa, e-mail-a druge osobe ovlaštene za sklapanje pravnog posla ili mu je priopćio točnu lokaciju tražene nekretnine

Ako je Nalogodavac bio u kontaktu s drugom osobom (fizičkom ili pravnom) radi pregovora o predmetu posredovanja i prije nego što mu je Posrednik ostvario predmetnu vezu, obavezan je o tome, bez odgode, obavijestiti Posrednika.

OBVEZE NALOGODAVCA

Članak 5.

Nalogodavac, sukladno članku 23. Zakona , obvezan je:

1. obavijestiti posrednika o svim okolnostima koje su važne za obavljanje posredovanja i predočiti točne podatke o nekretnini te ako posjeduje dati posredniku na uvid lokacijsku, građevnu, odnosno uporabnu dozvolu za nekretninu koja je predmet ugovora te dati na uvid posredniku dokaze o ispunjavanju obveza prema trećoj strani
2. dati posredniku na uvid isprave koje dokazuju njegovo vlasništvo na nekretnini, odnosno drugo stvarno pravo na nekretnini koja je predmet ugovora te upozoriti posrednika na sve uknjižene i neuknjižene terete koji postoje na nekretnini
3. osigurati posredniku i trećoj osobi zainteresiranoj za zaključivanje posredovanoga posla razgledanje nekretnine
4. obavijestiti posrednika o svim bitnim podacima o traženoj nekretnini što posebno uključuje opis nekretnine i cijenu
5. nakon sklapanja posredovanoga pravnog posla, odnosno predugovora kojim se obvezao sklopiti posredovani pravni posao, ako su posrednik i nalogodavac ugovorili da se pravo na plaćanje posredničke naknade stječe već pri sklapanju predugovora, isplatiti posredniku posredničku naknadu, osim ako nije drukčije ugovoreno
6. ako je to izričito ugovoreno naknaditi posredniku troškove učinjene tijekom posredovanja koji prelaze uobičajene troškove posredovanja
7. obavijestiti posrednika pisanim putem o svim promjenama povezanim s poslom za koji je ovlastio posrednika, a posebno o promjenama povezanim s vlasništvom na nekretnini, te uvjetima i načinu sklapanja posla. 8. obavijestiti posrednika o svim ograničenjima i manama nekretnine

Nalogodavac nije dužan pristupiti pregovorima za sklapanje posredovanog posla s trećom osobom koju je posrednik našao, niti sklopiti pravni posao, a odredba ugovora kojom je ugovoreno drukčije, ništetna je. Nalogodavac će odgovarati za štetu, ako pri tom nije postupio u dobroj vjeri te je dužan naknaditi sve troškove učinjene tijekom posredovanja, koji ne mogu biti veći od posredničke naknade za posredovani posao.

IZJAVA O ODRICANJU ODGOVORNOSTI

Članak 6.

Posrednik nije odgovoran za propuste ili štetu prouzrokovanu ograničenjima i manama nekretnine iz članka 5. ovih Općih uvjeta poslovanja koje su Nalogodavcu bile poznate ili su mu morale biti poznate, a na njih nije upozorio Posrednika.

Posredniknijeodgovoranzagreškei/iliizrazitonemarnoponašanje Nalogodavca, aosobitoza slučaj davanja neistinitih, netočnih, nepravovremenih informacija odnosno u slučaju uskraćivanja istinitih, točnih, ažurnih informacija o nekretninama, odnosno uvjetima i predmetu posredovanja.

DODATNE USLUGE POSREDNIKA

Članak 7.

Imajući u vidu da je zbog velikog broja nekretnina, koje su ostale u režimu društvenog vlasništva, zakonodavac odgodio do 1. siječnja 2015. primjenu načela zaštite povjerenja u istinitost i potpunost upisa u zemljišnim knjigama na nekretninama na kojima je na dan 1. siječnja 1997., kao dan stupanja na snagu Zakona o vlasništvu i drugim stvranim pravima, bilo upisano društveno vlasništvo (to znači da do 2015. godine upis u zemljišne knjige neće predstavljati vjerodostojan dokaz o vlasništvu nekretnine, već će i dalje biti potrebno imovinsko pravno provjeravati nekretnine, kako ne bi došlo do štete za kupca), kao i činjenicu da najveći broj nalogodavaca uopće ne posjeduje ili ne dostavlja urednu dokumentaciju za nekretnine koje se nude u pravnom prometu (što je njihova obveza sukladno Zakonu) određuju se poslovi koji nisu obuhvaćeni visinom posredničke naknade:

a) Poslovno savjetovanje i rad stručnih savjetnika na analizi i obradi predmeta (imovinsko pravni odnosi, urbanizam, potencijal gradnje, bankarski i financijski savjetnici, mane zemljišta i sl.)
b) Ishođenje dokumentacije koju je nalogodavac bio dužan ishoditi, ali isto nije učinio te ih posrednik ishodi u ime i za račun nalogodavca, kao što su: izvadak iz zemljišne knjige, kopije katastarskog plana posjedovni lista, izvod iz urbanističkog plana ili nekog drugog dokumenta pri tjelima državne uprave, lokalne i područne samouprave u mjestu sjedišta posrednika
c) Ishođenje dokumentacije koju je nalogodavac bio dužan ishoditi, ali isto nije učinio te ih posrednik ishodi u ime i za račun nalogodavca, kao što su: izvadak iz zemljišne knjige, kopije katastarskog plana, posjedovni lista, izvod iz urbanističkog plana ili nekog drugog dokumenta pri tjelima državne uprave, lokalne i područne samouprave izvan sjedišta sjedišta posrednika
d) Usluga izrade prijedloga predugovora o kupoprodaji
e) Usluga izrade tabularne izjave
f) Usluga izrade prijedloga za uknjižbu prava vlasništva i usluga uknjižbe prava vlasništva pri zemljišno knjižnom odjela suda
g) Usluga prijave poreza na promet nekretnina
h) Fotografiranje u mjestu sjedišta posrednika i izrada foto dokumentacije
i) Fotografiranje izvan mjesta sjedišta posrednika i izrada foto dokumentacije
j) Pisanje podnesaka, odnosno pismena u ime i za račun nalogodavca
k) Angažiranje, u ime i za račun nalogodavca, arhitekta za izradu tlocrta nekretnine, izrade lokacijske dozvole, građevinske dozvole (potvrde glavnog projekta), uporabne dozvole (rješenja o uporabi)
l) Angažiranje, u ime i za račun nalogodavca, odvjetnika
m) Troškovi prezentacije nekretnine koji prelaze uobičajenu prezentaciju (snimanje filma, spota, izrada maketa i sl.)
n) Ostale usluge po nalogu nalogodavca koje ne spadaju u okvir redovitog posredovanja u prometu nekretnina

Društvo Aggemo d.o.o., za poslove iz ovog članka, koji nisu obveza posrednika te nisu obuhvaćeni posredničkom naknadom, utvrđuje uvjete i cjenik usluga u članku 9. ove Odluke.

CJENIK USLUGA POSREDNIKA – NAKNADA POSREDOVANJA

Članak 8.

Društvo Aggemo d.o.o. u ovom članku određuje visinu posredničke naknade kojom su obuhvaćeni poslovi iz članka 4. ove Odluke:

Cjenik društva Aggemo d.o.o. za posredovanje u prometu nekretnina - naknada posredovanja

VRSTA USLUGE CIJENA
   
KUPOPRODAJA
Provizija se naplaćuje u postotku od ukupne kupoprodajne cijene
(poslovi iz članka4. Odluke)
 
Najviša ukupna provizija
(čl. 27. Zakona o posredovanju u prometu nekretnina)
6%
Najniža ukupna provizija 2%, ali ne manje od 4.000,00 kn
PRODAJA
Provizija za posredovanje prilikom prodaje nekretnine
(naplaćuje se od prodavatelja)
2-6%
KUPNJA
Provizija za posredovanje prilikom kupnje nekretnine (naplaćuje se od kupca)

Provizija se naplaćuje od kupca ako je ugovorena ili je posrednik dobio od strane kupca pismeni ili usmeni nalog za potražnjom nekretnine
2-6%
ZAMJENA
Ukupna provizija
Prilikom zamjene nekretnina provizija se naplaćuje od svake strane u zamjeni, a postotak se računa od vrijednosti nekretnine koju je strana stekla zamjenom
2-6%
 
ZAKUP I NAJAM
Provizija se naplaćuje u postotku od mjesečne najamnine (zakupnine) jednokratno
(poslovi iz članka 4. Odluke)
 
IZNAJMLJIVANJE
Provizija se naplaćuje od najmodavca (zakupodavca)
Minimalno
(iznos jedne mjesečne zakupnine = 100%)
100%
Za najam ili zakup u trajanju do 12 mjeseci 100%
Za najam ili zakup u trajanju od 12 – 60 mjeseci (1 - 5 godina) 100%-200%
Maksimalno 200%
UNAJMLJIVANJE
Provizija se naplaćuje od najmoprimca (zakupnika)
Minimalno 100%
Za najam ili zakup u trajanju do 12 mjeseci 100%
Za najam ili zakup u trajanju od 12 – 60 mjeseci (1 – 5 godina) 200%
Maksimalno 200%

Na sve cijene navedene u cjeniku obračunava se PDV po zakonski propisanoj stopi

CJENIK USLUGA POSREDNIKA – TROŠKOVI DODATNIH USLUGA

Članak 9.

Društvo Aggemo d.o.o. u ovom članku određuje visinu naknade troškova za obavljanje poslova iz članka 7. ove Odluke, odnosno naknade za sve posebno nastale troškove koje kao dodatne usluge, pisanim nalogom, nalogodavac naruči od posrednika, kako slijedi:

Cjenik društva Aggemo d.o.o. za posredovanje u prometu nekretnina- troškovi dodatnih usluga

VRSTA USLUGE CIJENA
   
DODATNE USLUGE
(poslovi iz članka7. Odluke)
 
Poslovno savjetovanje i rad stručnih savjetnika na analizi i obradi predmeta (imovinsko pravni odnosi, urbanizam, potencijal gradnje, bankarski i financijski savjetnici, mane zemljišta i sl.) 250,00 kn/sat
Izrada elaborata evaulacije stanja nekretnine te procjena tržišne vrijednosti nekretnine od strane posrednika* 300,00 kn
Ishođenje izvatka iz zemljišne knjige,ishođenje kopije katastarskog plana, posjedovnog lista izvod iz urbanističkog plana ili nekog drugog dokumenta pri tjelima državne uprave, lokalne i područne samouprave u mjestu sjedišta posrednika 200,00 kn po dokumentu + pristojbe (takse)
Ishođenje izvatka iz zemljišne knjige, kopije katastarskog plana, posjedovnog lista izvod iz urbanističkog plana, ili nekog drugog dokumenta pri tjelima državne uprave, lokalne i područne samouprave izvan mjesta sjedišta posrednika 200,00 kn/sat + pristojbe (takse) + 2 kn po prijeđenom kilometru
Usluga izrade prijedloga predugovora o kupoprodaji 500,00 kn
Usluga izrade tabularne izjave 250,00 kn
Usluga izrade ugovora o kupoprodaji* 1.000,00 kn
Usluga izrade prijedloga za uknjižbu prava vlasništva i usluga uknjižbe prava vlasništva pri zemljišno knjižnom odjela suda 500,00 kn + pristojbe
Usluga prijave poreza na promet nekretnina 350,00 kn
Fotografiranje u mjestu sjedišta posrednika i izrada foto dokumentacije* 100,00 kn/sat
Fotografiranje izvan mjesta sjedišta posrednika i izrada foto dokumentacije 100,00 kn/sat + 2 kn po prijeđenom kilometru
Pisanje podnesaka, odnosno pismena u ime i za račun nalogodavca 250,00 kn
Angažiranje arhitekta ili inženjera građevine za izradu tlocrta nekretnine, izrade lokacijske dozvole, građevinske dozvole (potvrde glavnog projekta), uporabne dozvole (rješenja o uporabi) Prema cjeniku Hrvatske komore arhitekata i inžinjera u graditeljstvu
Angažiranje odvjetnika Prema cjeniku Hrvatske odvjetničke komore
Angažiranje geodeta za izradu izmjere zemljišta ili parcelacijskog elaborata Po cijeni geodetskog ureda
Troškovi smještaja (hotelski troškovi) izvan mjesta prebivališta posrednika Po računima/cjenicima hotelskog smještaja u hotelima do tri zvjezdice
Troškovi prezentacije nekretnine koji prelaze uobičajenu prezentaciju (snimanje filma, spota, izrada maketa i sl.) Prema realnim troškovima prezentacije
Ostale usluge po nalogu nalogodavca koje ne spadaju u okvir redovitog posredovanja u prometu nekretnina Prema dogovoru

Na sve cijene navedene u cjeniku obračunava se PDV po zakonski propisanoj stopi
* Za naplaćeni iznos umanjujemo posredničku proviziju pri prodaji nekretnine

OSTVARIVANJE PRAVA NA NAKNADU

Članak 10.

Posrednik stječe pravo na posredničku naknadu u cijelosti u trenutku zaključenja posredovanoga posla, odnosno potpisom Predugovora (ili Ugovora ukoliko se ne sklapa Predugovor) kojim se Nalogodavac obvezao zaključiti posredovani pravni posao.

Visina posredničke naknade za obavljeno posredovanje prilikom kupoprodaje, zamjene, zakupa i iznajmljivanja nekretnina naplaćuje se u skladu s Cjenikom društva Aggemo d.o.o. iz čl. 8. i 9. ovih Općih uvjeta poslovanja.

Posrednik može ugovoriti pravo na naknadu troškova nužnih za izvršenje naloga i zatražiti da mu se unaprijed akontiraju sredstva za određene izdatke za troškove.

Posrednik ima pravo na naknadu ako bračni, odnosno izvanbračni drug, potomak ili roditelj nalogodavca zaključi posredovani pravni posao s osobom s kojom je Posrednik Nalogodavca doveo u vezu.

Nalogodavac je u obvezi isplatiti Posredniku posredničku naknadu u cijelosti i u slučaju da nakon isteka ili raskida ugovora o posredovanju u naredna 24 mjeseca sklopi pravni posao kupoprodaje, te zaključi predugovor ili ugovor o kupoprodaji sa osobom ili osobama sa kojima je doveden u vezu preko posrednika, ili ako taj pravni posao bude na bilo koji način posljedica posrednikova djelovanja prije prestanka ovog ugovora o posredovanju.

RASKID UGOVORA O POSREDOVANJU

Članak 11.

Ugovor o posredovanju se sklapa na rok od 12 mjeseci i prestaje istekom roka na koji je sklopljen, osim ako u tom roku nije sklopljen ugovor za koji je posredovano ili otkazom bilo koje od ugovornih strana.

Ukoliko nalogodavac prije isteka ugovorenog roka jednostrano raskine ugovor, dužan je u roku od 7 (sedam) dana posredniku nadoknaditi sve troškove posredovanja koji su nastali do raskida ugovora.

Kad ugovor prestane zbog isteka vremena, ugovorne strane nemaju jedna prema drugoj nikakve tražbine. Nalogodavac je dužan naknaditi posredniku učinjene troškove samo za koje je inače bilo izričito ugovoreno da ih nalogodavac posebno plaća.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 12.

Društvo Aggemo d.o.o. će ovu Odluku objaviti na oglasnoj ploči društva, te će o ovim uvjetima poslovanja obavijestiti svaku stranku.

Aggemo d.o.o.
Direktor:
Biserka Bodulić